skip to Main Content

Algemene voorwaarden van Kompas Kaag

(KvK nr. 2439041)

De Algemene Voorwaarden van Kompas Kaag hebben betrekking op elke overeenkomst van Kompas Kaag. Deze zijn van toepassing in de verhouding tussen Kompas Kaag, de contractant en de groep die door de contractant vertegenwoordigd wordt.

ARTIKEL 1: DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Kompas Kaag: een handelsnaam en onderneming van de vennootschap onder firma Uit-Zeilen.
b. Contractant: degene die ten behoeve van zichzelf, danwel een groep, met Kompas Kaag een overeenkomst aangaat.
c. Groep: een groep bestaande uit natuurlijke personen, welke vertegenwoordigd wordt door de in sub B bedoelde contractant en al of niet aan boord van een vaartuig of gebruik van een voertuig, een arrangement ontvangt.
d. Overeenkomst: elke overeenkomst waarbij Kompas Kaag als partij betrokken is.
e. Arrangement: het door Kompas Kaag en contractant afgesproken programma, al dan niet aan boord van een vaartuig of gebruik van een voertuig

ARTIKEL 2: DE OVEREENKOMST
a. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of mondelinge aanvaarding door contractant, van de offerte van Kompas Kaag.
b. De contractant heeft de verplichting de overeenkomst en de regels in de bijbehorende informatie na te leven. Hij draagt er zorg voor, dat de groep de overeenkomst en de regels in de bijbehorende informatie naleeft.
c. Kompas Kaag is niet aansprakelijk voor de niet-naleving van de overeenkomst en de regels in de bijbehorende informatie. Een en ander komt voor rekening van de contractant c.q de groep.
d. Kompas Kaag gaat er vanuit dat de contractant met instemming van en (mede) ten behoeve van de groep de overeenkomst aangaat.
e. Kompas Kaag heeft het recht om, afhankelijk van de weersomstandigheden in samenhang met het niveau van de groep, het arrangement op een door Kompas Kaag nader in te vullen wijze uit te voeren, dan wel het arrangement uit te stellen en/of te annuleren, onverminderd de verplichting van contractant tot vergoeding van door Kompas Kaag gemaakte kosten.
f. De overeengekomen omvang van de groep en bijbehorende prijs zijn vast tenzij wijzigingen in omvang van de groep, zoals vastgelegd in de overeenkomst, uiterlijk 7 dagen voor aanvang van het arrangement bekend zijn bij Kompas Kaag. Indien wijzigingen in de omvang van de groep tijdig aan Kompas Kaag bekend zijn gemaakt, zal Kompas Kaag de prijs aanpassen, waarbij Kompas Kaag het recht heeft prijsveranderingen naar aanleiding van de wijziging door te berekenen aan de contractant, ook na afsluiting van de overeenkomst..

ARTIKEL 3: DE VERPLICHTING VAN KOMPAS KAAG
a. Indien er een vaar- en/of voertuig van Kompas Kaag wordt gebruikt staat Kompas Kaag er voor in dat het vaar- en voertuig in goede staat verkeert en dat het kan dienen voor het gebruik waarvoor het bestemd is.
b. Kompas Kaag garandeert dat instructeurs beschikken over voldoende kennis en ervaring.

ARTIKEL 4: AANSPRAKELIJKHEID
a. Kompas Kaag is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade, tenzij dit gevolg is van opzet of grove schuld van Kompas Kaag dan wel van personen in zijn dienst en/of personen die door Kompas Kaag zijn aangesteld ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden.
b. Voor zover Kompas Kaag op enigerlei wijze aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag van het betreffende arrangement, althans in ieder geval tot het bedrag waarvoor Kompas Kaag is verzekerd.
c. Indien Kompas Kaag aansprakelijk is voor de schade en/of verlies van bagage, dan is deze beperkt tot een bedrag van €100,-. Kompas Kaag is nimmer aansprakelijk voor immateriële schade of gevolgschade voortvloeiende uit het verlies of beschadiging van bagage.
d. Kompas Kaag is niet aansprakelijk voor de gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht, welke invloed hebben op de uitvoering van het aangegane arrangement.
e. De contractant is jegens Kompas Kaag medeaansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen en (na)laten van hemzelf en/of (een van) de groepsleden.

ARTIKEL 5: BETALING
a. Met de verzonden opdrachtbevestiging van Kompas Kaag wordt een aanbetaling, à 75%, in rekening gebracht van het overeengekomen bedrag.
b. Na het evenement wordt door Kompas Kaag de factuur verzonden waarbij wordt verzocht om betaling van het dan nog verschuldigde bedrag.
c. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na het verzoek daartoe.
d. Indien de contractant zijn betalingsverplichting binnen de voornoemde termijn van twee weken niet of niet volledig nakomt, heeft Kompas Kaag het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden onder overeenkomstige toepassing van artikel 8 en onverminderd het recht van Kompas Kaag volledige schadevergoeding te vorderen.
e. Indien Kompas Kaag op de dag van de aanvang van het arrangement niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is Kompas Kaag gerechtigd zonder voorafgaande aankondiging de uitvoering van het arrangement op te schorten en de contractant en de groep de toegang tot de accommodatie te ontzeggen, onverminderd het recht van Kompas Kaag op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
f. De door Kompas Kaag in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten komen ten laste van de contractant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 6: DE VERPLICHTING VAN DE CONTRACTANT
a. Indien een vaartuig van de contractant wordt gebruikt ten behoeve van zeilinstructie, is de contractant verplicht zorg te dragen voor verzekering van het vaartuig tegen wettelijke aansprakelijkheid, cascoschade en diefstal.
b. De kosten die direct verband houden met het normale gebruik van een vaar- of voertuig, waaronder haven-, brug-, kade-, sluis- en liggelden en kosten voor brandstof, zijn voor rekening van Kompas Kaag. Echter indien op verzoek van de contractant een bijzonder gebruik van het vaar- of voertuig wordt gemaakt zijn daaraan gerelateerde extra kosten voor rekening van de contractant.

ARTIKEL 7: KLACHTEN
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig duidelijk omschreven worden ingediend bij Kompas Kaag binnen één maand nadat het arrangement ten uitvoer is gebracht. Niet tijdig indienen van de klacht heeft tot gevolg hebben dat de contractant zijn rechten terzake verliest.

ARTIKEL 8: ANNULERING
Indien de contractant de overeenkomst wil annuleren, moet hij Kompas Kaag zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen. In geval van annulering is de contractant Kompas Kaag tenminste een gefixeerde schadeloosstelling verschuldigd ter hoogte van:
a. 15% van de overeengekomen prijs in geval van annulering tot twee maanden voor de aanvang van het arrangement.
b. 50% van de overeengekomen prijs in geval van annulering tot één maand voor de aanvang van het arrangement.
c. 75% van de overeengekomen prijs in geval van annulering tot één week voor de aanvang van het arrangement.
d. 100% van de overeengekomen prijs in geval van annulering tot drie dagen voor de aanvang van het arrangement.
Kompas Kaag heeft het recht annulering te weigeren, indien voornoemde percentages de kosten van Kompas Kaag niet volledig dekken en contractant weigert de kosten volledig te vergoeden.

ARTIKEL 9: BEVOEGDE RECHTER EN TOEPASSELIJK RECHT
Op alle overeenkomsten met Kompas Kaag is het Nederlands Recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen en daarin te beslissen